Error on importing excel data into mssql

Windows-ийн регистерийн HKEY_LOCAL_MACHINE
\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel
-ээс TypeGuessRows талбар дахь утгыг сольсноор дээрхи алдааг засч болно. TypeGuessRows нь 0-оос 16 (decimal) хооронд утга авна.

Хэрэв 0 гэж өгвөл source-оос scan хийх мөрийн тоо 16384 болдог юм байна. 16384 хүртэлх мөр бүхий өгөгдөл байвал TypeGuessRows -ийг 0 болгоорой.

Status: It works.

Advertisements
%d bloggers like this: